SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖS SISTEMOS

PRIVATUMO POLITIKA

Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (toliau – SPIS) valdytoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ministerija) gerbia Jūsų teisę į asmens duomenų apsaugą, todėl šia Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos privatumo politika (toliau – SPIS privatumo politika) siekiame aiškiai ir skaidriai informuoti Jus, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

SPIS tvarkomi Jūsų asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, saugojimo terminai bei duomenų sauga yra detaliai aprašyti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatuose ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai).

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei SPIS privatumo politika.

Jūsų kaip duomenų subjekto teisės yra aprašytos ir įgyvendinamos vadovaujantis Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Socialinės paramos šeimai informacinės sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-508 „Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

SPIS valdytoja yra ministerija ir ministerija, atitinkamai, yra Jūsų asmens duomenų, tvarkomų SPIS, valdytoja.

SPIS tvarkytojai – ministerija, savivaldybių administracijos, įgaliotos savivaldybių įstaigos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

I. SĄVOKOS

„Asmens duomenys“ – bet kuri informacija apie fizinį asmenį – duomenų subjektą, kurio tapatybė yra žinoma, arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis, kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. Asmens duomenimis laikoma, pvz., vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, automobilio numeris ir t. t.

„Duomenų tvarkymas“ – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

„Duomenų subjektas“ – tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

„Duomenų valdytojas“ – asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t. y. nustato, kokiu apibrėžtu ir teisėtu tikslu, teisiniu pagrindu vadovaudamasis ir kokius asmens duomenis tvarko, kam teikia, kaip užtikrina duomenų subjekto teises ir t. t.

„Duomenų tvarkytojas“ – organizacija, duomenų valdytojo įgaliota atlikti duomenų tvarkymo operacijas. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Reglamente ir kituose socialinę paramą bei SPIS veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

II. SPIS VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Asmens duomenys SPIS tvarkomi:

SPIS tvarkomi šie socialinės paramos gavėjų (jų įgaliotų asmenų) pateiktų prašymų (įprastinės ir elektroninės formos) socialinei paramai gauti, tapatybei nustatyti pateiktų dokumentų, tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje, taip pat registrų ir informacinių sistemų duomenys:

 1. asmens prašymų registravimo ir tenkinimo duomenys: prašymo numeris; prašymo data; kreipimosi tikslas; prašymo nepatenkinimo data; prašymo nepatenkinimo priežastys; socialinės paramos skyrimo kitoje savivaldybėje žyma; skyrimo tvarka; skyrimo pagrindas; nepatenkinamo sprendimo numeris; pastabos;
 2. socialinės paramos, finansinės paskatos gavėjo, šeimos kortelės turėtojo ir jo šeimos narių duomenys:
  1. bendrieji asmens duomenys: asmens kodas, pavardė, vardas, gimimo data, lytis, šeiminė padėtis, mirties data, asmens dokumento rūšis, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos deklaravimo data, elektroninio pašto adresas ir / ar telefono ryšio numeris;
  2. asmens duomenys apie teises gyventi Lietuvos Respublikoje: žyma, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, arba žyma, kad užsieniečiui išduotas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, arba žyma, kad užsieniečiui išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
  3. asmens šeimos narių duomenys: sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas, mirties data; nepilnamečių vaikų bei vaikų iki 24 m., besimokančių pagal nuolatinę arba ištęstinę studijų formą, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);
  4. bedarbio asmens duomenys: bedarbio kortelės duomenys; informacija apie bedarbio darbus, paskyrimus, gaunamus mokėjimus; žyma, jei asmuo išbrauktas iš bedarbių sąrašo, registracijos Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukimo data;
  5. studento mokymosi duomenys: Lietuvos aukštosios mokyklos ar Lietuvoje veikiančios užsienio aukštosios mokyklos filialo kodas Juridinių asmenų registre; pavadinimas; kursas; studijų nutraukimo ar pertraukos data ir priežastis; grįžimo studijuoti data;
  6. šeimos klasifikavimo duomenys: šeimos tipas; šeimos dydis; neįgalaus asmens šeimos tipas; amžiaus grupė; išsimokslinimas; darbinio užimtumo būklės žyma; sutuoktinio darbinio užimtumo būklės žyma; būsto nuomos žyma; auginamų vaikų amžiaus grupės; bedarbių šeimos žyma;
  7. šeimos sudėties duomenys: šeimos sudėtis; šeimos dydis; šeimos sudėties nustatymo pagrindas;
  8. šeimos narių pajamos: pajamų rūšys; šeimos narių pajamų dydis; šeimos pajamų dydis (suma);
  9. šeimos turto vertė: šeimos narių turto rūšis, vertė, šeimos turto vertė (suma);
  10. asmens sveikatos duomenys:
   1. medicininių dokumentų, kurių formos Nr. 027/a, duomenys: formos pildymo data, specialistas ar institucija, kuriai siunčiamas išrašas, siuntimo tikslas, ligonio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, diagnozė (pagrindinė liga, jos funkcinė klasė, laipsnis; sutrikimas; kodas pagal TLK-10-AM), gretutiniai susirgimai ir komplikacijos, ligos anamnezė, diagnostiniai tyrimai, ligos eiga, taikytas gydymas, rekomendacijos dėl gydymo / darbo), gydantis gydytojas;
   2. medicininių dokumentų, kurių formos Nr. 046/a, duomenys: pažymėjimo data, numeris, asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mediko išvada (sveikas arba kokiomis ligomis serga, kokia nustatyta būsena), kitos žinios (tyrimai, skiepijimai, rekomendacijos), gydytojų komisijos pirmininkas arba pažymėjimą išdavęs gydytojas (vardas, pavardė), telefono ryšio numeris;
  11. asmens banko sąskaitos duomenys: mokėjimo įstaiga; sąskaitos numeris, sąskaitos savininko vardas ir pavardė;
 3. teikiamos socialinės paramos duomenys:
  1. socialinių paslaugų duomenys:
   1. paslaugų duomenys: paslaugos tipas; gavėjo šeima; asmuo; prašymas; Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos (toliau – ESSPROS) sąskaitos numeris; paskyrimo data; sprendimo skirti (neskirti) socialinę paslaugą numeris; paslaugų suteikimo laikotarpis; mokymo programa; ESSPROS klasifikatoriaus kategorija; vaiko teisių apsaugos žyma pagal ESSPROS klasifikatorių; materialinės padėties tikrinimo žyma pagal ESSPROS klasifikatorių; vienkartinės arba tęstinės paslaugos žyma pagal ESSPROS klasifikatorių; paslaugą suteikusi organizacija; paslaugos aktyvumo žyma; paslaugos nutraukimo data; sprendimo nutraukti paslaugą data; paslaugos nutraukimo priežastis;
   2. paslaugų atributai: prašymo numeris; paslaugos tipas; paslaugos gavėjas; paslaugos skyrimo (neskyrimo) data ir protokolo numeris; savivaldybės išlaidos paslaugai suteikti; grupinę paslaugą gavusių žmonių skaičius; socialinių paslaugų įstaigų pavaldumo tipas; konsultacijų sritis; įgūdžių lavinimo kursų paskirtis; atstovavimo asmeniui institucijose paslaugos kodas; paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams žyma; vaiko teisių apsaugos pobūdžio tipas; bendruomenės paslaugos žyma; globotinių amžiaus grupė; išmokos našlaičiui žyma; karšto maisto pristatymo žyma; pervežimo paslaugos tipas; paslaugos suteikimo asmeniui ir šeimos nariams žyma; globėjo parengimo žyma; paslaugos neįgaliam vaikui žyma; paslaugos sunkios negalios asmeniui žyma; psichologo paslaugos suteikimo žyma; įgūdžių lavinimo kursų baigimo žyma; maitinimo tipas; atstovavimo asmens interesams priežastis; paramos vaikui priežastis; teismo proceso, atstovaujant asmeniui, eigos kodas; vaiko teisių objekto žyma; pagyvenusių ar neįgalių asmenų teisių objekto žyma; lankomosios priežiūros žyma; dienos globos žyma; trumpalaikės globos žyma; paslaugos teikimo vietos kodas; kursų pobūdžio požymis; paskirtų globos pinigų paskirtis; finansavimo šaltinis; socialinės pašalpos gavimo žyma; kompensacijos už komunalines paslaugas gavimo žyma; vieno šeimos nario pajamos per mėnesį; pajamų deklaravimo laikotarpis;
   3. suteiktos paslaugos apskaitos duomenys: paslaugos kodas; suteikimo data; paslaugos suteikimo dažnumas; paslaugos teikėjo išlaidos paslaugai suteikti;
   4. paslaugos gavėjo ir jo šeimos duomenys: paslaugos kodas; suteikimo data; paslaugos suteikimo dažnumas; paslaugos teikėjo išlaidos paslaugai suteikti; šeimos dydis; amžiaus grupė; lytis; išsimokslinimas; darbinio užimtumo būklės žyma; būsto nuomos žyma; šeimos tipas; neįgaliojo šeimos žyma; bedarbių šeimos žyma; auginamų vaikų amžiaus grupė;
  2. piniginės socialinės paramos duomenys:
   1. socialinės pašalpos, kompensacijų, išmokų vaikams duomenys: pašalpos, kompensacijos, išmokos tipas, gavėjas (asmuo), gavėjo šeimos tipas, gavėjo ir jo šeimos veiklos pobūdis, prašymo numeris, ESSPROS sąskaitos numeris, paskyrimo data, sprendimo skirti (neskirti) pašalpą, kompensacijas, išmokas numeris, sprendimo neskirti socialinės pašalpos, kompensacijų, išmokų priežastis, sprendimo skirti pašalpą, kompensacijas, išmokas pagrindas (bendra įstatymo nustatyta tvarka nurodant sąlygas, išimties tvarka iš 4 proc. socialinei pašalpai ir kompensacijoms skirtų lėšų, savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją), pašalpos, kompensacijų, išmokų skyrimo laikotarpis, pašalpos skyrimo tik vaikams žyma, papildomai paskirtos socialinės pašalpos žyma, socialinės pašalpos mažinimo žyma, dalyvavimo visuomenei naudingoje veikloje žyma, energijos ar kuro rūšių žyma, kompensacijų skyrimo būstą nuomojantiems asmenims žyma, pažymos išdavimo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą žyma, kredito ir palūkanų apmokėjimo žyma, kompensacijas mokanti organizacija, ESSPROS klasifikatoriaus kategorija, vaiko teisių apsaugos požymis pagal ESSPROS klasifikatorių, materialinės padėties tikrinimo žyma pagal ESSPROS klasifikatorių, vienkartinės arba tęstinės pašalpos, kompensacijų, išmokų žyma pagal ESSPROS klasifikatorių, pašalpą, kompensacijas, išmokas mokanti organizacija, pašalpos, kompensacijų, išmokų aktyvumo žyma, pašalpos, kompensacijų, išmokų mokėjimo nutraukimo data, sprendimo nutraukti socialinės pašalpos, kompensacijų, išmokų mokėjimą data, pašalpos, kompensacijų išmokų mokėjimo nutraukimo priežastis;
   2. paskirtų išmokėtinų pašalpų duomenys: išmokos kodas, paskyrimo laikotarpis, apskaičiuotos išmokos dydis, sąlyga (sąlygos), kuriai (kurioms) esant paskirta piniginė socialinė parama; turimas gavėjo turtas ir pajamos, pagal kuriuos nustatomas pašalpų dydis; duomenys apie mokėjimo įstaigas, per kurias atliekamas mokėjimas gavėjui;
   3. išmokėtų pašalpų duomenys: išmokos kodas; paskyrimo laikotarpis; apskaičiuota suma; išmokėta suma; grąžintos permokos dydis; duomenys apie mokėjimo įstaigas, per kurias atliekamas mokėjimas gavėjui;
   4. pašalpos gavėjo šeimos duomenys: šeimos tipas; šeimos dydis; neįgaliojo šeimos žyma; lytis; amžiaus grupė; išsimokslinimas; darbinio užimtumo būklės žyma; bedarbių šeimos žyma; būsto nuomos žyma; auginamų vaikų amžiaus grupė;
   5. asmens (šeimos) turto ir pajamų duomenys:
    1. duomenys apie asmens ar (ir) jo šeimos narių laikomus ūkinius gyvūnus (rinkos vertei nustatyti): asmens kodas, vardas, pavardė; ūkinio gyvūno rūšis, veislė, gimimo metai;
    2. duomenys apie asmens ar (ir) jo šeimos narių vardu registruotus traktorius, savaeiges ar žemės ūkio mašinas ir priekabas (rinkos vertei nustatyti): asmens kodas, vardas, pavardė; traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos pavadinimas; modelis; pagaminimo data;
    3. duomenys apie asmens ar (ir) jo šeimos narių vardu įregistruotas kelių transporto priemones (rinkos vertei nustatyti): asmens kodas, vardas, pavardė; modelis, pagaminimo data, variklio tūris;
    4. duomenys apie asmens ar (ir) jo šeimos narių gautas išmokas žemės ūkiui remti: išmokos rūšis; išmokos dydis; išmokos data;
    5. duomenys apie asmens ar (ir) jo šeimos narių kalendoriniais metais gautas apmokestinamąsias pajamas: pajamų rūšis, dydis; pajamų gavimo laikotarpis;
  3. mokiniams suteiktos socialinės paramos duomenys:
   1. maitinimo prašymų duomenys: mokinio ir jo šeimos narių asmens duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.1 papunktį); šeimos pajamos (pagal SPIS privatumo politikos 2.8 papunktį); prašymo registracijos numeris; mokinių maitinimo rūšis; skyrimo (neskyrimo) data; protokolo numeris; paskirto mokinių maitinimo laikotarpis;
   2. mokinio klasės duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė; mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programą, pavadinimas, ugdymo ar mokymo programos kodas (jeigu toks yra); grupė ar klasė arba kursas; klasės raidė;
   3. mokinio maitinimo duomenys: maitinimo rūšis; suteikiamos paslaugos mėnuo;
   4. mokinių maitinimo išlaidų duomenys: maitinimo rūšis; suteikiamos paslaugos mėnuo; maitinimo kaina per mėnesį;
   5. nemokamo moksleivių maitinimo įstaigų duomenys: įstaiga; mokinių maitinimo rūšys; suteikiamos paslaugos mėnuo; įstaigos faktinių nemokamo moksleivių maitinimo išlaidų dydis; iš savivaldybės gautų asignavimų dydis; kasos išlaidos; lėšų likutis;
   6. mokinių maitinimo apskaitos duomenys: savivaldybė; maitinimo rūšys; suteikiamos paslaugos mėnuo; faktinių nemokamo moksleivių maitinimo išlaidų dydis;
   7. mokinių aprūpinimo mokymo priemonėmis duomenys:
    1. prašymų duomenys: mokinio ir jo šeimos narių asmens duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.1 papunktį); šeimos pajamos (pagal SPIS privatumo politikos 2.8 papunktį); prašymo registracijos numeris; skyrimo (neskyrimo) data; protokolo numeris;
    2. mokinio aprūpinimo mokymo priemonėmis apskaitos duomenys: suteikta parama; kiekis; kaina; suteiktos paramos kainų suma;
    3. mokinių aprūpinimo mokymo priemonėmis savivaldybėje apskaitos duomenys: bendra suteiktos paramos kainų suma;
  4. valstybinių šalpos išmokų duomenys:
   1. šalpos išmokos duomenys: šalpos išmokos tipas; šeimos, gaunančios pašalpą, tipas; asmuo; prašymo numeris; ESSPROS sąskaitos numeris; paskyrimo data; sprendimo skirti (neskirti) šalpos išmoką numeris; šalpos išmokos suteikimo laikotarpis; ESSPROS klasifikatoriaus kategorija; vaiko teisių apsaugos žyma pagal ESSPROS klasifikatorių; materialinės padėties tikrinimo žyma pagal ESSPROS klasifikatorių; vienkartinės arba tęstinės šalpos išmokos žyma pagal ESSPROS klasifikatorių; šalpos išmoką mokanti organizacija; šalpos išmokos aktyvumo požymis; šalpos išmokos nutraukimo data; sprendimo nutraukti šalpos išmoką data; šalpos išmokos nutraukimo priežastis;
   2. valstybinių šalpos išmokų duomenys: išmokos kodas; paskyrimo laikotarpis; apskaičiuota suma; išmokėta suma; grąžintos permokos dydis; išmokų gavimo pagrindas; turimas gavėjo turtas ir pajamos, pagal kuriuos nustatomas išmokų dydis; duomenys apie mokėjimo įstaigas, per kurias atliekamas mokėjimas gavėjui;
   3. valstybinių šalpos išmokų gavėjo šeimos duomenys: šeimos tipas; šeimos dydis; neįgalaus asmens šeimos žyma; lytis; amžiaus grupė; išsimokslinimas; darbinio užimtumo būklės žyma; bedarbių šeimos žyma; būsto nuomos žyma; auginamų vaikų amžiaus grupė.
   4. duomenys apie asmeniui ar (ir) jo šeimos nariams išmokėtas socialinio draudimo ir valstybines išmokas:
    1. išmokų duomenys: išmokos gavėjo asmens kodas, vardas, pavardė; išmokos rūšis, dydis, mokėjimo laikotarpis; laikinojo nedarbingumo laikotarpis (nuo, iki); asmeniui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo numeris;
    2. duomenys apie mirusį (pripažintą nežinia kur esančiu) asmenį, už kurį našlaičiui yra paskirta socialinio draudimo ar (ir) valstybinė našlaičių pensija (vardas, pavardė, asmens kodas);
    3. duomenys apie vaiką (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data), už kurį gaunama išmoka;
    4. duomenys apie asmens gaunamas draudžiamąsias pajamas;
    5. duomenys apie asmens draudėją (draudėjo pavadinimas, draudėjo kodas, draudėjo tipas, data nuo, data iki);
    6. duomenys apie asmens dalyvavimą pensijos kaupime;
    7. duomenys apie laikotarpius, per kuriuos asmuo pripažintas laikinai nedarbingu;
  5. veiklos, vykdomos vaiko teisių apsaugos srityje, duomenys:
   1. globojamo (rūpinamo) vaiko registravimo duomenys: prašymo globoti (rūpinti) vaiką registravimo data ir numeris, globos (rūpybos) nustatymo data, priežastys, iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką auginusių asmenų (jeigu vaiką augino ne tėvai) ir vaiko tarpusavio giminystės ryšys arba iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką auginusių tėvų asmens duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.1 papunktį), iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką auginusių tėvų šeimos sudėties duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.7 papunktį), žyma, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, žyma apie vaiko negalią, kai jis globojamas šeimoje, šeimynoje, vaikų socialinės globos įstaigoje, globos (rūpybos) pasibaigimo data, globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys, gyvenamosios vietovės tipas;
   2. globos institucijos duomenys: institucijos SPIS kodas; tipas; globos rūšis; adresas; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto adresas;
   3. globėjo paskyrimo duomenys: prašymo globoti vaiką registravimo numeris; globėjo tipas; globos rūšis; globos rūšies pasikeitimo žyma; globos rūšies pasikeitimo priežastys, data; naujo globėjo asmens duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.1 papunktį); globojančios šeimos prašymo numeris; globojančios šeimos sudėties duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.7 papunktį); globos požymis (globoja giminės, šeimyna, globos institucija);
   4. tėvų valdžios apribojimo duomenys:
    1. asmens, kuriam apribota tėvų valdžia ar nuo kurio buvo atskirtas vaikas, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, sprendimo įsiteisėjimo data, civilinės bylos numeris; tėvų valdžios apribojimo rūšis: laikinas, laikino apribojimo terminas (jei sprendime nurodyta), neterminuotas; vaiko atskyrimas;
    2. vaiko, kurio atžvilgiu buvo apribota tėvų valdžia ar kuris buvo atskirtas nuo tėvų, duomenys: vardas; pavardė; asmens kodas;
    3. asmens, kuriam panaikintas tėvų valdžios apribojimas ar vaiko atskyrimas nuo jo, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, sprendimo įsiteisėjimo data, civilinės bylos numeris;
   5. smurto prieš vaikus atvejų registravimo duomenys: prašymo arba pranešimo registravimo numeris ir data; prievartos šaltiniai (svetimi nepilnamečiai, svetimi suaugusieji, artimi nepilnamečiai, artimi suaugusieji); prievartos kategorijos; gyvenamosios vietovės tipas;
   6. administracinių nusižengimų (toliau – AN) duomenys: AN padarymo vieta, data ir laikas, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, dalis, kurioje numatyta atsakomybė už padarytą veiką, AN protokolo numeris; nutarimo AN byloje numeris, surašymo data, vieta, įsiteisėjimo data, priimtas sprendimas AN byloje (sprendimo data, numeris, esmė (aprašymas); duomenys apie teismo priimtus nutarimus AN byloje (iš ko gautas priimtas nutarimas, nutarimo data, faktinė nutarimo (sprendimo) įvykdymo data); duomenys apie baudos sumokėjimą (suma, data);
   7. teismo bylos duomenys: bylos registracijos data, teisminio proceso numeris, bylos tipas, bylos potipis, bylos kategorijos, el. bylos užvedimo data, bylos šalių duomenys, požymis, ar byla yra baigta, žyma, kad byla iškelta VTAĮT iniciatyva; protokolo numeris ir data; bylos būklės kategorija; žyma, kad byla iškelta VTAĮT iniciatyva;
   8. teismo veiklos duomenys: protokolo arba sprendimo numeris ir data; teismo proceso, atstovaujant vaikui, eigos kodas; vaiko teisių objekto žyma; žyma, kad dalyvavo VTAĮT atstovas; teismo sprendimo duomenys: teismo priimto procesinio sprendimo registracijos data ir numeris, sprendimą priėmusio teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, sprendimo įsiteisėjimo data, bylos numeris;
   9. vaikui suteiktos pagalbos duomenys: prašymo arba protokolo numeris ir data; vaikui suteiktos pagalbos tipas; gyvenamosios vietovės tipas; pagalbos suteikimo šeimai žyma; pagalbos suteikimo kitoje savivaldybėje žyma;
   10. šeimynos duomenys: šeimynos SPIS kodas, pavadinimas, įsteigimo data, likvidavimo data, adresas, gyvenamosios vietovės tipas, globos rūšis, globotinių skaičius, globotinių amžiaus grupės;
  6. asmens specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo duomenys:
   1. asmens ir jo šeimos duomenys: šeimos dydis; amžiaus grupė; lytis; išsimokslinimas; darbinio užimtumo būklės žyma; būsto nuomos žyma; šeimos tipas; neįgaliojo šeimos žyma; bedarbių šeimos žyma; auginamų vaikų amžiaus grupė;
   2. asmens darbingumo lygio duomenys: darbingumo lygio pažymos numeris, asmens vardas, asmens pavardė, asmens kodas, darbingumo lygis (proc.), darbingumo lygio nustatymo pradžios ir pabaigos datos, darbingumo lygio priežastis, diagnozių, įtakojančių darbingumo lygį, kodai pagal TLK-10AM klasifikatorių;
   3. asmens neįgalumo lygio duomenys: neįgalumo lygio pažymos numeris, asmens vardas, asmens pavardė, asmens kodas, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio nustatymo pradžios ir pabaigos datos;
   4. duomenys apie asmeniui nustatytus specialiuosius poreikius: specialiųjų poreikių rūšis (nuolatinė slauga, nuolatinė priežiūra (pagalba), transporto išlaidų kompensacija, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija), pažymos numeris, asmens vardas, asmens pavardė, asmens kodas, specialiųjų poreikių nustatymo pradžios ir pabaigos datos, specialiųjų poreikių pažymos negaliojimo data, specialiųjų poreikių kriterijų aprašo punktas;
   5. paslaugos kodas; suteikimo data; paslaugos teikėjo išlaidos paslaugai suteikti;
   6. techninės pagalbos priemonės pavadinimas; kodas; suteikimo data; grąžinimo data;
 4. šeimos kortelės išdavimo ir administravimo duomenys:
  1. bendrieji duomenys: asmens kodas, pavardė, vardas, gimimo data, šeiminė padėtis, asmens dokumento rūšis, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas ir / ar telefono ryšio numeris;
  2. duomenys apie vaiką šeimos kortelės turėtoją (asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data);
  3. ugdymo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo bei aukštojo mokslo nuolatinės studijų formos programą, pavadinimas;
  4. asmens (vaiko ar globojamo suaugusio vaiko) neįgalumo lygio duomenys: neįgalumo lygio pažymos numeris, asmens vardas, asmens pavardė, asmens kodas, neįgalumo lygis, neįgalumo lygio nustatymo pradžios ir pabaigos datos;
  5. globojančios šeimos sudėties duomenys (pagal SPIS privatumo politikos 2.7 papunktį);
  6. teismo sprendimo duomenys dėl pilnamečio asmens (globojamo vaiko) pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje bei globėjo ar rūpintojo paskyrimo, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.
 5. kiti sistemos duomenys:
  1. naudotojų, turinčių teises naudotis SPIS, duomenys: vardas; pavardė; SPIS naudotojo identifikatorius; įstaigos pavadinimas;
  2. asmens įgaliojimų duomenys apie įgaliojimus pašalpai (pašalpoms) ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms gauti: įgaliojimo identifikavimo kodas, įgaliojimo sudarymo data ir laikas; įgaliojimo sudarymo vieta, įgaliotojas (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data); įgaliotinis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data); įgaliojimo terminas (apibrėžtas ar neapibrėžtas), įgaliojimo įregistravimo Įgaliojimų registre data ir laikas, įgaliojime nurodyto pavedimo turinys;
  3. SPIS naudotojams suteiktos duomenų tvarkymo teisės;
  4. asmens duomenų tvarkymo veiksmų apskaitos duomenys: veiksmą atlikusio SPIS naudotojo identifikatorius; data; savivaldybė, institucija/įstaiga.

Aktualios informacijos apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir SPIS teikiamas paslaugas teikimo tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Informaciją išsiųsime tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos bei Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis.

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą pateikus prašymą SPIS, atvykus į ministerijos priimamąjį adresu A. Vivulskio g. 10-26, Vilnius, atsiuntus laišką įprastu paštu adresu A. Vivulskio g. 11, 03115 Vilnius arba elektroniniu paštu [email protected]. Gavus sutikimo atšaukimą, informacija apie galimybes pasinaudoti valstybės parama ir SPIS teikiamas paslaugas Jums toliau nebus siunčiama. Pažymime, jog sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto Jūsų asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Taip pat Jūsų asmens duomenys išliks toliau tvarkomi tais tikslais ir tuo būdu, kokiu Jūs kreipėtės į duomenų valdytoją (apskaitant socialinės paramos teikimą ir skyrimą, išduodant ir administruojant šeimos kortelę).

Socialinės paramos ir jos gavėjo duomenys, šeimos kortelės išdavimo ir administravimo ir šeimos kortelės turėtojo duomenys SPIS saugomi 5 metus nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), o suėjus šiam terminui perkeliami į archyvą, kur saugomi:

Jeigu socialinės paramos gavėjas gavo kelių rūšių socialinę paramą, duomenys saugomi pagal ilgesnįjį saugojimo terminą. Pasibaigus 5 metų saugojimo terminui, elektroniniai SPIS duomenų bazės įrašai ištrinami.

SPIS duomenų gavėjai yra SPIS duomenų tvarkytojai ir kiti asmenys, turintys teisę Nuostatuose nurodyta tvarka gauti tokius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS

Duomenų valdytojas užtikrina, kad:

IV. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

SPIS svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. SPIS naudojami toliau nurodyti slapukai skiltyje „Aprašymas“ nurodytais tikslais:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Sutikus su slapukų politika 2 metus Unikalus identifikatorius
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Sutikus su slapukų politika 24 valandas Unikalus identifikatorius
_gat Naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus. Sutikus su slapukų politika 1 minutė Unikalus identifikatorius
.IsorinisSPISAuthData , ASP.NET_SessionId Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
PrasymaiWizardData Slapukas skirtas naujo prašymo sukūrimui Pirmo įėjimo į „Naujas prašymas“ sąrašą metu 24 valandas Prašymo parametrų rinkinys
filtravimas Slapukas skirtas prašymo duomenų informacijai laikyti. Pirmo įėjimo į „Mano prašymai“ sąrašą metu 1 valanda Filtravimo parametrų rinkinys
cc_cookie Slapukas skirtas prisiminti slapukų nustatymams. Patvirtinus slapukų politiką 365 dienos Slapukų nustatymų rinkinys

V. KONTAKTINIAI DUOMENYS

Duomenų valdytojas – ministerija, biudžetinės įstaigos kodas 188603515, adresas: A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius, Lietuva, tel.: (8 5) 266 4201, faks. (8 5) 266 4209, el. p. [email protected].

Informuojame, kad įgyvendinant Reglamento reikalavimus, duomenų valdytojas paskyrė duomenų apsaugos pareigūną, į kurį duomenų subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys visais asmens duomenų tvarkymo ministerijoje klausimais gali kreiptis šiais kontaktais:

PASTABA: Duomenų apsaugos pareigūnas nekonsultuoja prašymų bei paramos teikimo ir pildymo klausimais. Kilus klausimams prašome kreiptis https://www.spis.lt/Titulinis/KontaktaiSav

El. paštu: [email protected]

Telefonu: +370 611 50241

Paštu: A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius.

Ministerijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.ada.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

🍪